skip to Main Content

ASIAKAS- JA POTILASREKISTERI

(Henkilötietolain 10§ ja Eu:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.)

Rekisterinpitäjä:

FysioNovan tiloissa toimivat ammatinharjoittajat (Sami Olli, Sini Seppälä, Kerttu Valve, Ilona Ihalainen, Aino Pitkänen), jokainen ammatinharjoittaja on vastuussa omasta rekisteristään.

Yhteistiedot:

Mäkelänkatu 91

00610 Helsinki

Rekisterin nimi:

Kuntoutus ja hieronta Sami Ollin yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri, Fysioterapeutti Sini Seppälän yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri, Fysioterapeutti Kerttu Valveen yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri, Urheilufysio Ilonan yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri, Tmi Aino Pitkäsen yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

– Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

– Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

– Terveydenhuoltolaki

– Sosiaali- ja terveydenhuollon asetus potilasasiakirjoista

– Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Rekisteriin liitetään FysioNovan ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet:

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edunsaajansa) luvalla myös muualle, esim. potilaan lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava välittömästi.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot kirjataan paperille tai asiakastietojärjestelmään sähköisesti, sähköisen ajanvarauksen tiedot liitetään tähän rekisteriin. Rekisteriin on käyttöoikeus vain FysioNovassa työskentelevillä ammatinharjoittajilla. Paperilomakkeita säilytetään FysioNovan lukituissa tiloissa.

Back To Top